Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží společnosti Apollo Multimedia s.r.o, se sídlem Sluneční náměstí 2540/5, Praha 13, platný od 1.11.2020

Tento reklamační řád platí na všech provozovnách společnosti.

 Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti Apollo Multimedia s.r.o., při každém nákupu v elektronickém obchodu iPLUTO.cz kupující výslovně vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami v plním rozsahu. Má možnost se s nimi seznámit on-line přímo při nákupu a bez vyslovení plného souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem kupujícímu není umožněno odeslat objednávku. Tištěná verze Obchodních podmínek i tohoto Reklamačního řádu je k dispozici i na výdejně zboží v sídle společnosti Apollo Multimedia s.r.o. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 11. 2020.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci vždy v sídle či provozovně prodávajícího, a to osobně nebo písemnou formou, tedy prokazatelným zasláním reklamace prostřednictvím České pošty či přepravní služby. Při podání reklamace kupující sdělí prodávajícímu především konkrétní popis vady, pro kterou zboží reklamuje a doručí k reklamaci reklamované zboží, tak aby prodávající mohl reklamovanou vadu řádně posoudit, ať již prostřednictvím vlastního odborného reklamačního technika, externí autorizované odborné osoby či prostřednictvím autorizovaného servisu výrobce. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující je povinnen reklamované zboží doručit prodávajícímu k reklamaci a posouzení ve stavu, který umožní jeho převzetí a posouzení vady. Tedy zboží nesmí být výrazně znečištěné, zbavené provozních kapalin atd.,, a pro přepravu k prodávajícímu musí být řádně zajištěné a zabalené, tak aby nedošlo k dalšímu poškození v průběhu přepravy například volným pohybem v krabici. Při reklamaci zařízení, která pro používání vyžadují odemčení či odblokování heslem či jiným prostředkem, je prodávající povinen takové zařízení před zasláním do reklamace odemkout či odblokovat. Obsahuje-li zboží digitální obsah či data, měl by si kupující před reklamací tento obsah zazálohovat.
Kupující je povinen dodat k reklamaci reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, které může mít vliv pro posouzení reklamované vady (typicky například napájecí adaptér apod).
Pokud se jedná například o velmi rozměrné zboží se ztíženou manipulací a doručení celého reklamovaného zboží k uplatnění práva z vad by mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, může se kupující s prodávajícím výslovně domluvit, že kupující doručí k reklamaci prodávajícímu jen část zboží či díl, který je předmětem reklamace či má přímý vliv na reklamovanou vadu.

 Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

V případech, kdy je v nabídce internetového obchodu ipluto.cz uvedeno, že záruční doba na konkrétní zboží je delší než 24 měsíců, jedná se o tzv. prodlouženou záruku poskytovanou přímo výrobcem a to za podmínek specifikovaných výrobcem, tedy nikoli o zákonnou odpovědnost za vady zboží. U takového zboží může kupující uplatnit svá práva z vadného plnění v zákonné lhůtě 24 měsíců u prodávajícího. Následující délka záruky přesahující 24 měsíců je zárukou prodlouženou, kterou poskytuje přímo výrobce za podmínek, které stanoví. Tento typ záruky může být omezen jen na některé vady, a může být výrobcem podmíněn například včasnou registrací apod. Tato prodloužená záruka nad rámec zákonné 24měsíční lhůty je přímou dohodou mezi kupujícím a výrobcem, který takovou záruku poskytuje na základě veřejného příslibu za podmínek, které stanovil. Kupující takovou záruku uplatňuje přímo u výrobce způsobem, který výrobce uvede v podmínkách této prodloužené záruky.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace

Reklamace je zahájena okamžikem, kdy kupující:
a) osobně či prokazatelně zaslanou písemnou formou (zásilka doručená Českou poštou či přepravní službou) vyjádří svou vůli reklamovat zboží, přičemž uvede vadu či její popis, která má být předmětem uplatnění práva z vad plnění
b) a zároveň osobně či prokazatelně prosřednictvím přepravní služby či pověřené osoby doručí reklamované zboží (či po předchozí dohodě jeho rozhodnou část) prodávajícímu k posouzení.
Reklamaci nelze zahájit, vadu nelze posoudit, pokud kupující neumožní prodávajícímu vadu fyzicky doborně posoudit doručením reklamovaného zboží (či po dohodě jeho reklamované části) prodávajícímu, nebo, doručí-li mu pouze zboží bez jednoznačného vyjádření vůle zboží reklamovat, či neuvede-li vadu, pro kterou chce uplatnit práva z vady plnění.

Pokud to povaha zboží a reklamované vady umožní, rozhodne prodávající o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech vyžadujících odborné posouzení nejpozději ve lhůtě do třiceti dnů od převzetí reklamovaného zboží a zahájení reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, kupujícím sdělenou charakteristiku vytýkané vady a kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a doručení reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. O vyřízení reklamace a ukončení reklamačního řízení informuje prodávající kupujícího e-mailem, nedohodnou-li se výslovně jinak. Odesláním e-mailové zprávy s reklamačním protokolem a informací, že kupující si může zboží vyzvednout, se považuje reklamace za vyřízenou a reklamační řízení za ukončené. Prodávající se může s kupujícím výslovně dohodnout, že po ukončení reklamačního řízení odešle kupujícímu zboží na adresu, kterou si s kupujícím dohodne. Odeslání zboží kupujícímu na základě takové výslovné dohody není součástí samotného reklamačního řízení, ale samostatnou nadstandardní službou poksytovanou prodávajícím. Čas pro doručení zboží zpět ke kupujícímu se tedy v takovém případě nezapočítává do lhůty pro vyřízení reklamace.

V případě, že se prodávající s kupujícím nedohodli na doručení zboží zpět ke kupujícímu po ukončení reklamačního řízení, je kupující povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

Nedohodnou-li se výslovně smluvní strany v konkrétním případě jinak, zajistí doručení zboží (či jeho rozhodnou část) k posouzení reklamované vady na místo uplatnění reklamace kupující. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva, tedy především nákladů na doručení reklamovaného zboží na místo uplatnění reklamace. V takovém případě platí, že uplatněné právo na úhradu účelně vynaložených nákladů musí být v přiměřené výši, tedy odpovídající nejekonomičtěji zvolenému způsobu doručení. V případě, že prodávající reklmaaci zamítne jako neoprávněnou, pak kupující právo na úhradu takových nákladů nemá.

V případě, že se při odborném posouzení reklamované vady tato vada přes veškerou snahu v rámci reklamačního řízení neprojeví a prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na ombudsmana společnosti Apollo Multimedia s.r.o. prostřednictvím e-mailu podnety@ipluto.cz, který zajistí opakované posouzení reklamované vady. Pokud ani poté s výsledkem posouzení kupující nesouhlasí, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

 

Článek 8

Platnost a výjimky tohoto reklamačního řádu

Podmínky stanovené v tomto reklamačním řádů jsou platné a závazné jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího, bez rozdílu, zda je tento spotřebitelem, či subjektem nepožívajícím práv Zákona na ochranu spotřebitele.
Prodávající a kupující si mohou sjednat podmínky pro uplatnění reklamace odlišné od podmínek stanovených v tomto reklamančím řádu, taková dohoda však musí mít písemnou formu (například v Kupní smlouvě či Protokolu o přijetí zboží do reklamace) a musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami.
V případě, že kupující není spotřebitelem, pak platí následující odchylky:
a) Není stanovena maximální lhůta 30 dní pro vyřízení reklamace. Nadále platí, že prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu.
b) Kupující nemá nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
Pro vyloučení veškerých pochybností, za Spotřebitele se považuje kupující - fyzická osoba, která nakupuje zboží za účelem soukromé spotřeby či soukromého využití, tedy nikoli za účelem dalšího prodeje či výdělečné činnosti a nakupuje zboží v objemu obvyklém pro soukromé využití. Objem zboží považovaný obvyklý pro soukromé využití se pro tento účel stanovuje maximálně na dva kusy či dvě balení daného produktu.